Wyciąg ze Statutu UTW:

  1. Członkiem zwyczajnym UTW może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej w wieku emerytalnym, który pragnie wnieść swój wkład w urzeczywistnianie celów UTW, złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do UTW oraz będzie opłacał składkę roczną. W uzasadnionych przypadkach członkami mogą być osoby w wieku przedemerytalnym i renciści.
  2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która zobowiąże się do stałego płacenia składki w dobrowolnie ustalonej wysokości, bądź do świadczenia stałych świadczeń rzeczowych.
  3. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla UTW.

Aby zostać członkiem UTW w Goleniowie należy:

  1. Wypełnić i dostarczyć do siedziby UTW następujące dokumenty:
  2. Wnieść opłatę za wpisowe – 10 zł oraz opłatę za legitymację – 5 zł

Zapraszamy do uczestnictwa w naszych działaniach!