W  piątek   24  listopada  2017r.  w  Sali  Konferencyjnej    Urzędu   Miasta  i  Gminy   odbyło   się pierwsze  po  inauguracji  roku   akademickiego    zebranie  ogólne  studentów  naszego  Uniwersytetu.  Gościem  zaproszonym  był  Marcin  Gajda -mieszkaniec  pobliskiego  Bolechowa, który  wygłosił   wykład  pt. ” Diakonat  stały  w  Polsce” .  W  Kościele  Katolickim  przywrócił  go   w  1965 r. II  Sobór  Watykański    za  panowania  papieża Jana  XXIII   / po  ponad  600-letniej  przerwie. !/. Jednakże   biskupi  polscy  dopiero  w  2001r.   podjęli  historyczną  decyzję o  wprowadzeniu   instytucji  diakonatu  stałego.   Nasz  gość     wraz z  trzema innymi    mężczyznami  z  naszej  diecezji  święcenia przyjął  18  czerwca  2016r. Diakon  stały  nie  musi  mieć  ukończonych  studiów  teologicznych. Pan  Marcin  jest  lekarzem, zapalonym  terapeutą , rekolekcjonistą ,a  także  autorem publikacji  i  piosenek  religijnych,które  też  sam  wykonuje. Do  wyświęcenia  przygotowywał  się przez  5  lat – uczestniczył m.inn.w  wykładach,  zajęciach  biblijnych, przechodził  zaliczenia  i  egzaminy. Dowiedzieliśmy  się  również, że diakoni  stali  mogą  głosić  kazania, udzielać  chrztu, asystować  przy  ślubie,  ale  nie  odprawią  mszy św.,  nie  wyspowiadają  i nie  namaszczą  chorych. Diakon stały to mężczyzna, który przyjmuje święcenia diakonatu, a mimo to może być żonaty i mieć swoją rodzinę.  Następnie głos   zabrała  Prezes  naszego  UTW  –  Zofia  Michalewicz .Zachęciła  wszystkich  obecnych  do  zaśpiewania  „Hymnu  Seniorów”, po  czym  przedstawiła  program  działań   Uniwersytetu na  bieżący  rok  akademicki.