Nasze cele

Główny cel – AKTYWIZACJA SENIORÓW

W myśl Statutu, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku jest organizacją działającą na terenie miasta Goleniów i opierającą swoją działalność na pracy społecznej członków – słuchaczy. Jej członkiem może zostać każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej w wieku emerytalnym, który złoży pisemną deklarację oraz będzie opłacał roczną składkę. W uzasadnionych przypadkach członkami mogą być osoby w wieku przedemerytalnym, np. inwalidzi i renciści.

Celem UTW jest:

 • Prowadzenie działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej dla osób starszych.
 • Włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego przez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.
 • Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych.
 • Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.
 • Stwarzanie warunków do dobrego starzenia się.

Cele te realizowane są poprzez:

 • Wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe prowadzone przez specjalistów różnych dziedzin nauki.
 • Naukę języków obcych
 • Spotkania z ludźmi nauki i kultury działającymi w regionie szczecińskim, w kraju lub za granicą.
 • Prowadzenie działalności turystyczno – krajoznawczej.
 • Rozwijanie działalności w kołach i zespołach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów lub samych słuchaczy, zgodnie z potrzebami członków UTW.
 • Wydawanie czasopism, zbiorów własnej twórczości, opracowań lub wspomnień.
 • Prowadzenie akcji informacyjno – promocyjnej.
 • Rozwijanie w miarę potrzeb działalności gospodarczej z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe.

Pracami Stowarzyszenia kieruje wybierany spośród jego członków zarząd. Siedzibą Stowarzyszenia jest Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie, ul. Wojska Polskiego 28